Astrapi

細成咁?

COZOY Astrapi 流動DAC-AMP,拎得出街的,有內置DAC,要比一般手機靚聲的,要有耳擴功能,要推得動一般耳塞或OnEar耳機,你說!最細可以幾細?